Disclaimer (copyrights)

Copyright
Geen enkel deel van deze website mag worden gebruikt, gekopieerd, gewijzigd, gepubliceerd, overgenomen of worden opgeslagen in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ten Kate Huizinga. Het is wel toegestaan de op deze website beschikbare documenten en informatie te gebruiken voor informatieve en persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Zij mogen echter niet worden gekopieerd of gepost op een andere netwerkcomputer of met andere media worden verzonden. De op deze website beschikbare informatie en eventuele bijbehorende grafische voorstellingen, mogen op geen enkele wijze worden bewerkt.

Disclaimer
Gebruik van enige informatie verkregen via deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Ten Kate Huizinga spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Ten Kate Huizinga als portal fungeert volledig en juist is. Ten Kate Huizinga is niet verantwoordelijk voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via deze website gevonden wordt. Ten Kate Huizinga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, meer in het bijzonder de aangeboden content. De informatie op deze website is bedoeld om algemene informatie te verstrekken. De gebruiker accepteert de volledige eigen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze pagina’s of voor het gebruik van enige informatie die daarin is opgenomen. De pagina’s omvatten geen garantie van compleetheid, correctheid, of tijdigheid en Ten Kate Huizinga geeft geen garanties van welke aard dan ook. De informatie op deze website kan niet worden opgevat als verslaggeving, consultatie of advisering op het gebied van beleggingen, juridische zaken, fiscale zaken of iedere andere vorm van professioneel advies. Op grond van de informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.

Deze website bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Ten Kate Huizinga liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Ten Kate Huizinga. Ten Kate Huizinga is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Ten Kate Huizinga geeft geen garantie noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de verbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de verbinding. Ten Kate Huizinga aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit de verplichtingen van de leverancier. Ten Kate Huizinga vrijwaart zich van enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een al dan niet beperkt belemmerde toegang tot de diensten van Ten Kate Huizinga en Ten Kate Huizinga geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van deze website. Tevens is Ten Kate Huizinga niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Ten Kate Huizinga die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Ten Kate Huizinga in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site, onze diensten of het gebruik van de aangeboden informatie, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.